Next Riddle Previous Riddle

kala hai kalota hai lamba goal or mota hai


کالا ہے کلوٹا ہے لمبا گول اور موٹا ہے
سر پہ سبز سی ٹوپی ہے بندہ ہے يا لوٹا ہے

kala hai kalota hai lamba goal or mota hai

sar pay sabz si topi hai banda hai ya lota hai

Like the Riddle
Rate this Riddle


Comments