Next Riddle Previous Riddle

kala hai kalota hai patla hai na mota hai


کالا ہے کلوٹا ہے پتلا ہے نہ موٹا ہے
آگ پہ رہ کر جيتا ہے گندم کا رس پيتا ہے

kala hai kalota hai patla hai na mota hai

aag pay reh kar jeeta hai gandam ka ras peeta hai

Like the Riddle
Rate this Riddle


Comments